06-49913334 bezoekenco@gmail.com

Privacybeleid

Privacyverklaring

De privacy van onze deelnemers, vrijwilliger en studenten staat hoog in het vaandel. Toch heeft de werkgroep persoonsgegevens nodig om het werk goed uit te voeren. Graag informeren wij u via deze pagina hoe binnen onze Stichting wordt omgegaan met persoonlijke informatie.

Stichting Bezoek&Co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Bezoek&Co
Hempenserweg 2
Kantoor 503
8935 AA Leeuwarden
06-49913334
bezoekenco@gmail.com 
bezoekenco@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bezoek&Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Om uw vraag goed te kunnen behandelen kan het zijn dat wij veel gegevens van u nodig hebben. In onderstaand overzicht vindt u alle mogelijke gegevens die wij kunnen verwerken van u. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken.

Algemene persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Woningkenmerken
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bezoek&Co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om het bezoek en/de activiteiten uit te kunnen voeren
 • Stichting Bezoek&Co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bezoek&co verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Amaryllis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bezoek&Co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bezoekenco@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Bezoek&Co wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bezoek&Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Bezoek&Co via 06-49913334 of via bezoekenco@gmail.com